સરનામું

લોકમિત્રા

મુકામ:ઢેઢુકી, પોસ્ટ: અજમેર, તાલુકો: વિછીયા

જી. રાજકોટ- ૩૬૦૦૫૫

મોબાઈલ નં. 9723365517, 9427270966, 6353712002

Email: lokmitra89@gmail.com, shaikeshkumar100@gmail.com